น้อมกราบสาธุ…ด้วยบุญแห่งพระบารมีแผ่เมตตา โคร้องไห้น้ำตาไหลพราก ขณะสมเด็จพระสังฆราช ทรงป้อนน้ำ-หญ้า พิธีไถ่ชีวิต (ภาพชุด)

Publish 2018-05-09 08:41:10


จากกรณีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ เป็นปีที่ ๓๑ 

  

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

 

“เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระอุปัชฌายะของอาตมภาพ ได้ทรงพระกรุณาประทานกำเนิดกิจการวาสนะเวศม์ และทรงอุปถัมภ์กิจการสาธารณกุศลไว้อีกมากมายหลายแห่ง ทรงเอาพระทัยใส่ในงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นพิเศษ

 

 

เราทั้งหลาย ผู้ล้วนเป็นศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใสในพระองค์ ยังคงร่วมกันสืบสานพระปณิธาน สนับสนุนกิจการที่พระองค์ได้ประทานกำเนิดไว้ให้เจริญก้าวหน้าสืบมาเช่นนี้ นับว่าเป็นกตัญญูกตเวที รู้จักสนองพระเดชพระคุณบูรพาจารย์ ด้วย ‘ปฏิบัติบูชา’ กล่าวคือ ได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีตามแบบอย่างที่ทรงวางแนวทางไว้ เพื่อเทิดทูนอุทิศถวายแด่พระองค์อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

 

 

บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที ย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดี ถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่าย สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ‘ภูมิ เว สปฺปุริสฺสานํ กตญฺญูกตเวทิตา’ ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นภูมิของคนดี

 

และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดี มีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอ ผลดีคือความสุขความเจริญ ย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้ว เสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไร ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเอง”

 

 

 

 

 

ขอบคุณ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


เรียบเรียงโดย : ศิริพงษ์ หนูแก้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง