มท.3 เดินหน้าตรวจคืบหน้างานกรมโยธาฯ แก้ปัญหาระบบน้ำชาวพัทลุง

Publish 2019-10-15 14:18:34


รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ภาคใต้  ตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” 

มท.3 เดินหน้าตรวจคืบหน้างานกรมโยธาฯ แก้ปัญหาระบบน้ำชาวพัทลุง


นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วน คือ เทศบาลตำบลควนขนุนและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลเมืองพัทลุงและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลเขาชัยสนและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลแม่ขรีและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลป่าบอนและชุมชนต่อเนื่อง

 

 


สำหรับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนขนุนและชุมชนต่อเนื่อง มีสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วม คือ คลองท่าแนะมีขนาดเล็ก มีสิ่งกีดขวางในลำน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ส่งผลให้มีปัญหาน้ำไหลย้อนมาตามท่อระบายน้ำ และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

 

 

ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการ “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” ตามแนวคลองท่าแนะ มีความยาว 3,960 เมตร ประกอบด้วย การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมริมคลองท่าแนะ การปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานเหล็ก และประตูระบายน้ำคลองท่าแนะ ซึ่งถ้าหากแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 2.29 ตารางกิโลเมตร ประชาชนกว่า 5,982 คน (1,992 ครัวเรือน)

 

มท.3 เดินหน้าตรวจคืบหน้างานกรมโยธาฯ แก้ปัญหาระบบน้ำชาวพัทลุง


ทั้งนี้ โดยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงเป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร บ้านเรือนของประชาชน ศาสนสถาน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ของทางราชการชำรุดเสียหายเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้กระแสความแรงของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้ตลิ่งถูกกัดเซาะทรุดเสียหายเป็นช่วง ๆ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซ้ำซากที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถาวร

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจัดทำ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 400 เมตร และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง” ระยะทาง 120 เมตร (ต่อจากโครงการเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งอย่างถาวร ซึ่งจะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ รักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของคลองมะกอกใต้ให้คงสภาพเดิม อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับคลองมะกอกใต้

  

      

 


นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาใน “โครงการกำจัดผักตบชวา ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามคลองต่าง ๆ ลงสู่ทะเลน้อย รวมทั้งการเปิดทางเข้าออกอำนวยความสะดวกให้ชาวประมงและนักท่องเที่ยวที่มาชมนก และทะเลบัว ทั้งนี้ การกำจัดผักตบชวาในทะเลน้อย สามารถดำเนินการได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดให้ มีพื้นที่ดําเนินการรวมทั้งสิ้น 1,485 ไร่ ที่ระยะไม่เกิน 500 เมตรจากฝั่ง

 

 

 

โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเรือกําจัดผักตบชวาแบบสายพานลําเลียง จํานวน 1 ลํา สามารถกำจัดผักตบชวาได้สูงสุดวันละ 120 ตัน โดยในปี 2560 กําจัดผักตบชวาได้จํานวน 19,885 ตัน ปี 2561 จํานวน 25,760 ตัน และปี 2562 จํานวน 29,240 ตัน รวมทั้งหมดจํานวน 74,885 ตัน