กรมโยธาฯจับมือแน่นกรมทางหลวงชนบท รุกแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เสริมศักยภาพพัฒนาประเทศ

Publish 2019-05-02 15:32:56


เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)  เปิดแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการร่วมกันด้านการให้บริการแผนที่ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 


 
ทั้งนี้นายมณฑล   ระบุว่า   การบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกัน  ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กับกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  มุ่งเน้นดำเนินการด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติงาน  ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกัน  ตลอดจนเกื้อหนุนในเรื่องการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์  

 

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะร่วมสนับสนุนและให้บริการแผนที่ แผนผัง และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแนวถนนโครงการ  ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองและชุมชน  

 

 

อาทิ ในเขตพื้นที่ที่กรมโยธาธิการฯดำเนินการ  ทางด้านกรมทางหลวงชนชนบท ก็จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  โดยคาดหวังว่าการบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป