ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หนุนเต็มสูบ "อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์"ลุยโปรเจคใหญ่ ดึง 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลกยกระดับนวัตกรรมการศึกษาไทย

Publish 2018-11-19 19:20:13


ก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เต็มขั้นแล้ว สำหรับทิศทางการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์  เมื่อ “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์”   ได้ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  เปิดตัวโครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” ครั้งแรกในเมืองไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ , มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มาแบ่งปันองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  และเทคโนโลยี  เพื่อผู้นำสถาบันการศึกษารวมถึงนักศึกษาในประเทศไทย  สำหรับการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการศึกษาแห่งอนาคตทั้งนี้  ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีการกำหนดภารกิจด้านการศึกษาของเมืองไทย คือ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ผู้บริโภคได้ ส่งผลให้ไปสู่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน เพื่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  

ขณะที่  ดร.จอห์น เลสลี่มิลลาร์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานในหลายประเทศโดยเฉพาะที่เคมบริดจ์ ตนได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กระทั่งสังเกตเห็นว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และนี่คือเหตุผลที่ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ตัดสินใจริเริ่มจัดโครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer”  ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

 

ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

โดยจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประไทยได้เข้ามาเรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศได้ ทั้งนี้การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมถือเป็นวิสัยทัศน์หลักของอนันดา อีกทั้ง ยังเป็นความมุ่งมั่นในระยะยาวของบริษัทที่มีต่อประเทศไทยอีกด้วย

 

 

ภายในงานดังกล่าวจะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่สุดของโลกทั้ง 3 แห่งนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และร่วมถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของตนเองเพื่อนำไปสู่การริเริ่มโครงการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงแค่สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบการศึกษาทั้งหมดอีกด้วย  

 

 

สำหรับวิทยากรหลักได้รับการเชื้อเชิญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทั้ง 3 แห่ง ได้แก่  ดร. พอล เจ ซีไบรท์ รองผู้อำนวยการ เคมบริดจ์ เอนเตอร์ไพรซ์  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ดร. แครอลมิมูร่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์และมิสแคทเธอรีน คู กรรมการบริหาร สำนักงานใบอนุญาตเทคโนโลยีและสัญญาจ้างอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

 

 

 

ทางด้าน  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อภาคการศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องปรับตัว พัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการของยุคดิจิทัล

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์   ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 

 

โดยในปี 2562 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคการศึกษาในอนาคต โดย ทปอ. ได้ร่วมมือกับ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer”ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม  2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกันจุดประกายแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษา สู่การใช้ประโยชน์จริงของธุรกิจการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งแรกในประเทศไทย”

 

 

“ปัจจุบันสังคมกำลังเผชิญกับการวิวัฒนาการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการประกอบธุรกิจ ซึ่งในยุคดิจิทัลมีนวัตกรรมจำนวนมากเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในการต่อยอดการคิดค้นนั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งการแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน จะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าขึ้นอีกด้วย” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเสริม

 

 

ทั้งนี้โครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer”  กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-18.30น. ณ อนันดา แคมปัส อาคาร FYI Center  สามารถติดตามข่าวสารของอนันดา เออร์เบินเทค ได้ที่ https://www.ananda.co.th/urbantech หรือhttps://www.facebook.com/ananda.pcl.urbantech/

 

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง