แท็กผัวให้มาอ่าน!!! ผัว 2018 ควรรู้ไว้… พระพุทธเจ้าสอน 5 สิ่งที่สามีควรปฏิบัติต่อภรรยา?!

Publish 2018-08-06 17:28:07


การใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาที่ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องกำกับแล้ว การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ย่อมประกอบไปด้วยอีกหลากหลายปัจจัย โดยหนึ่งในนั้น คือ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกัน ทั้งสามีและภรรยา โดยในทีนี้จะขอกล่าวถึง “หน้าที่ของสามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา ๕ ประการ” ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตร ซึ่งว่าด้วยทิศ ๖ คือ บุคคล ๖ ประเภท และวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น โดยหนึ่งในทิศ ๖ ก็คือ สิ่งที่สามีควรปฏิบัติต่อภรรยา 

 พระพุทธองค์ตรัสไว้ดังนี้ 

“ ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วย สถาน ๕ คือ ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑ ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ ๑ ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ๑ ฯ”

ดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ อธิบายได้ว่า

“ภรรยา” ผู้เปรียบได้กับ “ทิศเบื้องหลัง” ที่สามีควรทำหน้าที่และปฏิบัติต่อภรรยา ๕ ประการคือ

ประการที่ ๑ ยกย่องภรรยา  หมายถึง การให้เกียรติแก่ภรรยาของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้น หากภรรยาทำความดี ก็ควรยกย่องชมเชยด้วยใจจริง หรือ หากกระทำความผิดก็ควรกล่าวตักเตือนกันด้วยดี และไม่ควรตำหนิติเตียนภรรยาต่อหน้าผู้อื่น อันจะทำให้ภรรยาต้องอับอาย

ประการที่ ๒ ไม่ดูหมิ่นภรรยาของตน  หมายถึง แม้ภรรยาจะเกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยกว่าตน มีฐานะยากจน หรือด้อยการศึกษากว่า ก็ไม่ควรดูหมิ่น ให้ภรรยาต้องน้อยเนื้อต่ำใจ

ประการที่ ๓ ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา หมายถึง สามีไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนในฐานะชู้สาว อันจะทำให้ครอบครัวต้องเดือดเนื้อร้อนใจ

ประการที่ ๔  มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้  หมายถึง งานบ้านงานเรือน ต้องมอบความเป็นใหญ่ให้กับภรรยาเป็นผู้ดูแล

ประการที่ ๕ มอบเครื่องแต่งตัวให้ตามโอกาสอันควร  หมายถึง การให้ของขวัญ ให้เครื่องประดับต่างๆ ตามโอกาสอันสมควร  ถือเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้อีกทางหนึ่ง

สำหรับอานิสงส์ของการสงเคราะห์สามีและภรรยานั้น มีอยู่หลายประการ เช่น ความรักจะยั่งยืนมั่นคง ไม่มีภัยอันจะเกิดแก่ครอบครัว ทั้งภัยภายในและภัยจากภัยนอก มีความปรองดองกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  ทำให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นต้น ฉะนั้นหากสามีและภรรยารู้จักหน้าที่ของตนแล้ว การใช้ชีวิตคู่ก็จะเป็นสุข 

 

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตร http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=3923&Z=4206

ขอบคุณภาพจาก : พระจันทร์เริงร่า


เรียบเรียงโดย : นภาพร เครือชัยสุ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง