สาธุบุญ! อานิสงส์ของการถวาย “ผ้าอาบน้ำฝน” แด่พระภิกษุก่อนเข้าพรรษา.. เกิดชาติใดจะไม่ยากจน ไม่ไร้ทรัพย์?!!

Publish 2018-07-27 08:46:36


ในช่วงก่อนเข้าพรรษานั้น ตามคติความเชื่อที่ได้ปฏิบัติกันมาของพุทธศาสนิกชน คือ การถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา  โดย ณ ที่นี้จะขอกล่าวถึงการถวายผ้าอาบน้ำฝนว่ามีอานิสงส์ต่อผู้ถวายอย่างไรบ้าง? 

 การถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้น มีอานิสงส์ตามที่ปรากฎในพุทธกาล  ขอกล่าวโดยย่อคือ  เมื่อครั้งที่นางวิสาขาได้นำเครื่องสักการะไปถวายพระพุทธเจ้า ขณะนั้นฝนได้ตกลงมา นางเห็นพระภิกษุจำนวนมากเปลือยกายอาบน้ำฝน นางจึงเกิดจิตศรัทธาปราถรถนาสร้างผ้าอาบน้ำฝนถวาย และหลังจากนั้นนางวิสาขาจึงได้นำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแด่องค์พระศาสดาและพระภิกษุทั้งหลาย พร้อมกันนี้ นางได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ถึงอานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝนมีเอนกประการ พร้อมยกตัวอย่างอดีตนิทานในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะมาแสดงว่า  ครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่า “อมัยทาสี” นางเป็นคนยากจนเข็ญใจ แต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า เพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุเหมือนเช่นคนอื่น  จึงทำการสละผ้าห่ม และนำใบไม้มาเย็บติดกันเพื่อปกปิดบรรเทาความอับอาย  จากนั้นจึงนำผ้าห่มที่สละแล้วมาซักจนสะอาดหมดจด    พร้อมนำดอกไม้เครื่องสักการะไปสู่ธรรมศาลาเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ก่อนเข้าพรรษา โดยตั้งความปรารถนาไว้ว่าความยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์อย่าได้มีแก่ตนในชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพาน ตลอดจนขอให้นางได้พบพระศาสนาในพระศรีอาริยเมตไตร ครั้นสิ้นคำปรารถนา เทวดาทั้งหลายต่างสาธุการกันถ้วนหน้า หลังจากนั้น ๗ วัน พระเจ้าพันธุมหาราชได้พบนางระหว่างทางที่นางหาบฟืนมา จึงเกิดความรักใคร่ ตรัสถามความต่างๆแล้ว  พระองค์จึงพานางขึ้นราชรถสู่พระนคร ทำการอภิเษกกับนาง เมื่อนางสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้เกิดในสวรรค์ มีวิมานทองสูง ๑๕ โยชน์ มีนางฟ้าเป็นบริวารกว่า ๓ พัน เมื่อสิ้นบุญจากภพนี้ นางก็จะได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรและได้บรรลุธรรมพิเศษต่อไป (อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.84000.org/anisong/13.html)

 

 

ด้วยเหตุที่นางวิสาขาได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุนี้เอง จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติโดยการถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนเข้าพรรษามาจนถึงปัจจุบัน สำหรับอานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงตัวอย่างของนางอมัยทาสี ที่ได้สมปรารถนาต่อคำอธิษฐานทั้งในชาติปัจจุบันและชาติต่อๆไป  ฉะนั้นหากใครมีความปรารถนาอย่างเช่นนางอมัยทาสี ก็ควรตั้งจิตอธิษฐานให้ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจถวายแด่สงฆ์ด้วยจิตอันศรัทธาเลื่อมใส

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน http://www.84000.org/anisong/13.html

ขอบคุณภาพจาก : Napapawn