มหาโชว์มาแล้ว!!! แก้พรบ.สงฆ์ ถวายคืนพระราชอำนาจ เผยหนุนให้คฤหัสถ์อย่างน้อย2คนร่วมเป็นกก.มหาเถรฯ?!? (รายละเอียด)

Publish 2018-06-25 09:26:29


จากกรณีเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th ประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คณะสงฆ์พ.ศ.2505 ซึ่งมีเนื้อหาระบุ ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561 รับหลักการให้มีการจัดทำร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.2505 ในประเด็นเกี่ยวกับมหาเถรสมาคม(มส.) และเปิดรับฟังความเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน 

 

 

“หลักการใหม่ ให้ยกเลิกองค์ประกอบกรรมการมส. โดยตำแหน่ง ทั้งนี้ยังคงให้มีกรรมการอื่นนอกจากประธานกรรมการในจำนวนเท่าเดิม (20 รูป) แต่ถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงแต่งตั้งจากพระภิกษุผู้มีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ และทรงมีพระราชโองการให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งได้โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

 

  

 

หลักเดียวกันนี้ใช้กับการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาคด้วยตามที่มีพระราชดำริเห็นสมควร ให้กรรมการมส.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายคณะสงฆ์ที่แก้ไข เพิ่มเติมใหม่ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะทรงแต่งตั้งกรรมการมส.ขึ้นใหม่ตามกฎหมายนี้ จึงขอเชิญพระภิกษุและบุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการตามประเด็นดังกล่าวเข้ามาได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 มิ.ย.2561”

 

 

       ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา อดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก สมภาร พรมทา โดยมีเนื้อหาทั้งหมดระบุไว้ดังนี้

 

-พรบ. สงฆ์ฉบับใหม่-

 

รัฐบาลท่านเชิญชวนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.สงฆ์ใหม่ที่ทางรัฐดำริแก้ไข ผมขอพูดอะไรเล็กน้อยเผื่อจะมีประโยชน์ ดังนี้ครับ

 

1. ขอพิจารณาที่เนื้อหาอย่างเดียว ไม่พูดเลยไปเรื่องเบื้องหลัง เพราะไม่รู้เบื้องหลังนะครับ และในทางตรรกวิทยา การวิจารณ์อะไรควรตรงไปที่เนื้อหาของสิ่งนั้น ผมจะใช้หลักการนี้

 

2. สาระใหญ่ของสิ่งที่จะแก้คือ กรรมการมหาเถรสมาคมประเภทโดยตำแหน่งจะไม่มี ผมอ่านเหตุผลแล้วเห็นว่าฟังได้ สมเด็จพระราชาคณะท่านชราภาพ แต่กฎหมายบังคับให้ท่านเป็นผู้บริหาร ที่สุดสังขารก็ต้องชนะ ท่านป่วย ท่านก็ทำงานไม่ได้ คนอื่นที่ทำงานได้ก็เข้ามาแทนไม่ได้ การยกเลิกไม่น่ามีผลกับท่านที่ยังทำงานได้ ท่านสามารถได้รับเลือก การแก้ประเด็นนี้อธิบายได้ว่าทำให้ระบบคล่องตัวและมีประสิทธิภาพขึ้น

 

 

3. ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่ตลอดจนเจ้าคณะภาคให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ระบบนี้เคยใช้สมัยรัชกาลที่ห้า ผมไม่มีความเห็น เพราะไม่เคยวิจัยเรื่องนี้ แต่ถ้าคิดว่าสมณศักดิ์พระเจ้าแผ่นดินท่านก็ทรงแต่งตั้งอยู่แล้ว การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะระดับสูงที่กฎหมายให้อำนาจแก่พระมหากษัตริย์ก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกัน เป็นงานประเภทเดียวกัน

 

4. ที่สุดกฎหมายก็ใช้ผ่านมนุษย์ มนุษย์ที่เหมาะสมใช้กฎหมาย ผลก็ออกมาดี เราคาดการณ์ล่วงหน้าอาจผิดหรือถูกก็ได้ ดังนั้น ผมจะรอดูของใหม่ว่าจะทำงานได้ผลอย่างไร มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ค่อยกังวลคือ ท่านเจ้าคุณประยุทธ์นั้นตามความเห็นผมในระบบมหาเถรสมาคมเดิมโอกาสที่ท่านจะเป็นสมเด็จยากมาก แต่ท่านก็ได้เป็น แปลว่าอะไร แปลได้หลายอย่าง อย่างหนึ่งที่ผมแปลคือ พรบ.ใหม่อาจเปิดทางให้พระหนุ่มๆที่เหมาะสมได้โอกาสทำงาน

 

5. สุดท้ายครับ เสนอให้มีกรรมการที่เป็นคฤหัสถ์อย่างน้อยสองคน เลือกจากนักวิชาการที่รู้พระพุทธศาสนาดี น่าเชื่อถือ

 

สมภาร พรมทา

24 มิถุนายน 2561

 

 

       ล่าสุด  พระสุธีวีรบัณฑิต (พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร.) หรือ พระมหาโชว์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ   ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก  พระสุธีวีรบัณฑิต ดร.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย โดยได้นำข้อความของอาจารย์สมภาร มาโพสต์ไว้ในหน้าเฟซ พร้อมเขียนข้อความซึ่งเป็นความคิดเห็นของตนเองลงไปด้วย โดยระบุว่า

 

..แนวคิดที่ควรอ่านและแก้ตาม..โดย..สมภาร พรมทา

-พรบ. สงฆ์ฉบับใหม่-

(อ่านรายละเอียดเนื้อหาข้อเสนอของดร.สมภาร ตามข้อความข้างต้น)

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : พระสุธีวีรบัณฑิต ดร.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย , สมภาร พรมทา

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง